Klachtenregeling

Klachtenregeling

Onze school heeft een klachtenregeling. Wanneer u een klacht heeft over de school of over een medewerker van de school, dan kunt u hiervan gebruik maken. Uitgangspunt van de klachtenregeling is dat klachten, problemen en vragen en dergelijke in eerste instantie worden aangekaart bij degene die direct met de kwestie te maken heeft. Een ouder met bij voorbeeld een klacht over een leerkracht of zijn/haar manier van lesgeven kan dus niet terecht bij de directeur of het algemeen management van de stichting Borgesius, voordat de ouders het probleem hebben besproken met de betrokken leerkracht.

Bij een klacht wordt het volgende stappenplan gevolgd:

* Stap 1: De ouders nemen de klacht rechtstreeks op met de leerkracht.
* Stap 2: Vinden de ouders en/of de leerkracht geen bevredigende oplossing voor het probleem, dan wordt de intern begeleider van de school ingeschakeld. Deze kan overigens ook al in de eerste stap worden betrokken, maar alleen met instemming van beide partijen.
* Stap 3: Indien ook na het overleg met de intern begeleider (i.c. juffrouw Sharona/Marieke) de kwestie niet bevredigend kan worden opgelost, wordt de zaak voorgelegd aan de directeur van De Schittering.
* Stap 4: Indien ook na het overleg met de directeur de kwestie niet bevredigend kan worden opgelost, wordt de zaak voorgelegd aan de algemeen directeur van de stichting Borgesius. Deze zal in voortdurend overleg met de directeur de kwestie bekijken en hopelijk tot een oplossing kunnen brengen.

Ook kan worden besloten om de aan de school verbonden vertrouwenspersoon in te schakelen. Deze zal in voortdurend overleg met alle betrokkenen nagaan of de klacht via bemiddeling kan worden opgelost. Momenteel zijn juf Esther en Juf Lidia onze vertrouwenspersonen.

Tevens zijn voor de stichting Borgesius twee personen van buiten de scholen gevraagd om als vertrouwenspersoon op te treden. Deze vertrouwenspersonen op bestuursniveau zijn:
• Mevrouw M.L. Dekkers, Oudendijk 37, 4758 TS Standdaarbuiten, tel. 0165-316794
• Dhr. Th. Hoebink, Spuilaan 3, 4731 NC, Oudenbosch, tel. 0165-317346 (privé)/076- 5015905 (werk)
Bij deze mensen kunt u rechtstreeks, of op aanraden van de contactpersoon, terecht met een mogelijke klacht.
De vertrouwenspersoon luistert naar uw verhaal en kan in overleg met u twee dingen doen:
- Proberen te bemiddelen tussen u en de school.
- In ernstige gevallen of als bemiddeling niet lukt, zal de vertrouwenspersoon u aanraden een klacht in te dienen bij de klachtencommissie. Hij/zij zal u daar zo nodig bij helpen.

Klachtencommissie
De stichting Borgesius is aangesloten bij een landelijke klachtencommissie.
Hoe dat werkt staat omschreven in het reglement voor de klachtencommissie. Dit reglement is desgewenst op school te verkrijgen. Bij de klachtencommissie worden in principe allerlei soorten klachten behandeld.
Voor bepaalde klachten gelden aanvullende spelregels. Bij vermoeden van een zedenmisdrijf zijn leerkrachten verplicht dit aan het bestuur te melden. Het bestuur moet in een dergelijk geval aangifte doen bij justitie. In dit soort zaken kan het bestuur advies krijgen van een speciale vertrouwensinspecteur.

Samen komen we er wel uit
Het hele verhaal klinkt zwaar. Het is een weg die, wanneer dat nodig is, zeker bewandeld moet worden. Gelukkig geldt voor verreweg de meeste ontevredenheden dat we er wel samen uit komen. Bij een positief contact tussen ouders en school, worden een heleboel problemen in een vroeg stadium waargenomen, besproken en opgelost. Adres van de klachtencommissie 

Stichting GCBO
Postbus 82324 2508
EH Den Haag
Tel 070-3861697
Fax 070-3020836
E-mail: info@gcbo.nl