Sterrenschool-concept

Het concept gaat uit van een vijftal pijlers oftewel sterren die zijn afgeleid van ontwikkelingen die zich in onze maatschappij voltrekken. Het gaat om de volgende vijf pijlers:

1: Kinderen leren en ontwikkelen in één klimaat:
Het gebouw is een kindcentrum1. Men vindt naast een school ook een peuteropvang, een kinderdagverblijf en een BSO in het pand. De Schittering staat voor een eenduidige benadering van kinderen binnen het gehele gebouw, of de leerling nu op school zit in unit 2, naar de buitenschoolse opvang gaat óf op de peutergroep zit: overal wordt eenzelfde pedagogische aanpak gehanteerd.
Dit wordt mogelijk gemaakt doordat door het hele pand hetzelfde pedagogische klimaat hangt en doordat er structureel overleg plaatsvindt tussen alle partijen. Daarnaast wordt binnen de gehele Sterrenschool GDO gehanteerd. Niet alleen de school, maar ook SKO hanteert hier de tools van.

2: Onderwijs en talentontwikkeling op maat:
Leerlingen krijgen les in units, in plaats van in klassen. Hierdoor kan men per leerling, per vak afstemmen en krijgen leerlingen echt onderwijs op maat. Unit 1 bestaat uit het voormalige jaargroepen1, 2 en 3. In unit 2 zitten leerlingen die voorheen in groepen4 of 5 zaten en unit 3 bestaat vanzelfsprekend uit de voormalige jaargroepen 6, 7 en 8. Wanneer bijvoorbeeld een leerling voor het vak rekenen functioneert op het niveau van voormalig groep 4, krijgt het onderwijs op dat niveau. Als dit kind vervolgens voor het vak lezen mee kan op het niveau van voormalig groep 5, zit het voor dat vak in een andere groep. Van kinderen verwacht men dat ze zelfstandig (alleen of in groepen) kunnen leren en zich ontwikkelen. Leerlingen worden begeleid bij het ontwikkelen van deze positieve (werk)houding. Dat houdt ook in dat men de leerlingen stimuleert om zich stevig te presenteren, samen te werken, zich te laten horen en gezien te worden. Er is op De Schittering veel ruimte voor talenten. Niet alleen leerlingen mogen shinen tijdens Sterrenmiddagen, ook personeel zet op meerdere manieren hun talent in, zoals tijdens het geven van StarClasses.

3: Maximale focus op taal, rekenen en lezen:
Een Sterrenschool gelooft dat kinderen de meeste kansen in het leven kunnen benutten als er in de basisschoolleeftijd maximaal wordt geïnvesteerd in het taal-, reken- en leesonderwijs. In het curriculum van een Sterrenschool worden bewuste aanpassingen gedaan om deze vakken extra aandacht te geven. Studiedagen gericht op de didactische en cognitieve vaardigheden van leerkrachten, extra tijd voor taal-en rekenen, grote investeringen in methodieken en materiaal. Dit zijn een paar van de interventies die men ingezet heeft om het taal-en rekenonderwijs op Sterrenschool De Schittering naar een hoger niveau te tillen. Alles om kansengelijkheid te stimuleren en om alle leerlingen op een voor hen zo hoog mogelijk niveau te laten uitstromen. Iedere groep heeft 0.2 fte leraarondersteuner die groepjes begeleidt met extra instructie en doelgerichte ondersteuning op de gebieden taal en rekenen. Daarnaast dwingt de gevarieerde populatie het personeel om hun taalonderwijs anders aan te bieden: men weet in te spelen op grote verschillen in de groepen en is vaardig in het gefaseerd aanbieden van de verschillende leergebieden in het taalonderwijs. Daarnaast zorgen de reken- en taalspecialisten voor een doorgaande leerlijn van unit 1 naar unit 3.

4: Onderdeel van een groter geheel:
Een Sterrenschool streeft ernaar een goede binding met de buurt te hebben. Leerlingen moeten opgroeien met het besef dat ze onderdeel zijn van een groep, een school, een wijk en een dorp/stad. Er zijn terugkerende cultuurprojecten die leerlingen in contact brengen met ouderen in de wijk. Daarnaast worden ouders en buurtbewoners ingezet voor het organiseren van activiteiten en begeleiden vrijwilligers uit de buurt leerlingen bij het leesprogramma Bouw! Deze binding met de buurt in combinatie met het unitonderwijs, maakt dat leerlingen opgroeien met het besef dat ze onderdeel zijn van een groter geheel. Groep, unit, school, buurt, dorp, gemeente, provincie, land, Europese Unie, de wereld, het heelal.

5: Hedendaagse onderwijstijden:
Onderzoeken hebben aangetoond dat kinderen veel beter leren in kortere, intensievere schooldagen. De Schittering hanteert een vijf gelijke dagen-model. Dit houdt in dat de school iedere schooldag onderwijs verzorgt van 08:30 uur tot 14:00 uur. Alle leerlingen blijven over op school, gedurende de half uur lunchpauze. Onderwijs voor thuiszittende leerlingen (door bijvoorbeeld ziekte) wordt gecontinueerd via onder andere Teams. Leerlingen en leraren hebben tijdens de coronapandemie aangetoond dat leren niet alleen plaatsvindt tussen de vier muren van een klaslokaal. De Schittering houdt dan ook altijd een onderzoekende houding richting flexibele onderwijstijden en hybride vormen van onderwijs.