Ziekmeldingen
Als uw kind door ziekte of andere omstandigheden niet of niet op tijd op school kan komen, wilt u dit dan zelf tijdig doorgeven. Graag ontvangen wij van u als ouder een persoonlijk bericht hierover, liever geen berichten via broer, zus of een vriendje.

Bij voorkeur ontvangen wij de ziekmelding via het ouderportaal. Onder het kopje absentie & verlof kunt u de absentiemelding invoeren. Zodra u de melding verzonden heeft komt er een zandlopertje te staan, wanneer wij het gezien hebben, krijgt u een groen vinkje te zien.  Wij controleren de absentie-meldingen voor 9 uur. 
Als uw kind na het weekend nog ziek is, ontvangen wij graag op maandag weer een nieuwe absentiemelding van u.

Spaarverlof
Vanaf het moment dat uw kind leerplichtig is (5 jaar) kan uw kind sparen voor extra verlofdagen. U kunt dan max. 3 momenten in de week kiezen dat uw kind eerder begint (8:00 ipv 8:30 uur) of langer blijft (14:30 ipv 14:00 uur). Als u kind 1 moment in de week spaart heeft uw kind per schooljaar recht op 4 extra verlofdagen, bij 2 momenten 8 verlofdagen en bij 3 momenten 12 verlofdagen. Als uw kind op een later moment in het schooljaar start met sparen wordt er naar ratio berekend. Per dag mag er maar 1 moment gespaard worden. Verlofdagen kunnen niet meegenomen worden naar het volgende schooljaar en we starten ieder jaar opnieuw. De aanvraag voor spaarverlof kunt u doen via het ouderportaal met de absentie/verlof melder.

Bij het aanvragen van 1 spaarverlofdag ontvangen wij de melding graag minimaal één week vooraf, bij spaarverlof tot 3 dagen minimaal 3 weken vooraf en bij het aanvragen van een spaarverlof langer dan 3 dagen, graag 6 weken vooraf.  Bij de aanvraag hoeft u geen reden te vermelden, u geeft als omschrijving gewoon spaarverlof in. In de eerste en laatste 2 weken van het schooljaar mag er geen spaarverlof opgenomen worden. Als u de aanvraag gedaan heeft via het ouderportaal komt deze op een zandloper te staan tot deze is goedgekeurd. 

Spaartijd is onderwijstijd, hiervoor gelden dus dezelfde regels van Leerplichtwet zoals hieronder omschreven. 


Leerplicht en verlof
In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is echter een uitzondering op deze regel mogelijk.
Als er een bijzondere reden is waarom u vindt dat uw kind niet naar school kan, moet u zich aan de regels voor zo'n uitzondering houden. De uitzonderingen en de daarbij behorende regels staan in deze folder beschreven.

U kunt uw aanvraag voor bijzonder verlof via het Ouderportaal indienen onder het kopje absenties & verlof. U kiest voor verlof. Als u uw aanvraag verzonden heeft, komt er een zandloper te staan. Zodra wij de verlofaanvraag goedgekeurd hebben ziet u een groen vinkje.