Sterrenschool-concept

Het concept gaat uit van een vijftal pijlers oftewel sterren die zijn afgeleid van ontwikkelingen die zich in onze maatschappij voltrekken. Het gaat om de volgende vijf pijlers:

Kinderen leren en ontwikkelen in één klimaat: Steeds meer ouders hebben behoefte aan dag arrangementen op de dagen dat zij beiden werken. Zo'n dag arrangement kan er als volgt uitzien: voorschoolse opvang, onderwijs, tussen schoolse opvang, onderwijs, naschoolse opvang. Het is voor kinderen belangrijk dat zij die wisselingen op de dag als heel natuurlijk ervaren. Eenzelfde benadering, hetzelfde pedagogische klimaat door de dag heen draagt daar enorm aan bij.

Maatwerk voor ieder kind waarbij de talenten van onze leerlingen centraal staan: Ieder kind is uniek en elk kind heeft (soms verborgen) talenten. Dat vraagt een uitdagend en stimulerend onderwijsprogramma dat aansluit bij de mogelijkheden en talenten van onze leerlingen. Ondanks dat we maximale resultaten willen behalen op lees-, taal-, en rekengebied, richten we ons op de totale ontwikkeling van onze leerlingen. We werken met persoonlijke leerreizen voor onze leerlingen. Van kinderen verwachten we dat ze zelfstandig (alleen of in groepen) kunnen leren en zich ontwikkelen. We begeleiden onze leerlingen bij het ontwikkelen van deze positieve (werk)houding. Dat houdt ook in dat we onze leerlingen stimuleren om zich stevig te presenteren, samen te werken, zich te laten horen en gezien te worden. Die combinatie van optimale (leer)prestaties en een stevige, plezierige persoonlijkheid is een goede basis voor het vervolgonderwijs en de rest van hun leven.

Maximale focus op taal, rekenen en lezen: Leerlingen mogen op IKC De Schittering zijn wie ze zijn en we leggen een grote focus op de persoonlijke ontwikkeling en hun talenten. Toch is een goede basis op het gebied van taal, rekenen en lezen een voorwaarde om zich later verder te kunnen ontwikkelen. Door de inzet van vakspecialisten op de gebieden rekenen, taal en lezen willen we de onderwijskwaliteit een impuls geven en zo de resultaten positief beïnvloeden.

Binding met de buurt: Een leerling is bij ons onderdeel van een groep, die op z'n beurt onderdeel is van een unit, welke 7 weer onderdeel is van een school, die vervolgens onderdeel is van een wijk, plaats, provincie, land en uiteindelijk de wereld. Leerlingen leren bij ons dat ze onderdeel zijn van een community en dat ze met elkaar verantwoordelijk zijn voor de wereld. Een Sterrenschool gaat op zoek naar samenwerkingsmogelijkheden in de omgeving. Wat kunnen school en buurt voor elkaar betekenen?

Flexibele onderwijstijden: De ouderwetse schooltijden en toch zeker de vakanties komen voort uit een andere tijd. Wist u dat de herfstvakantie vroeger is ingevoerd zodat kinderen konden helpen met het oogsten op het land? Die noodzaak is er tegenwoordig niet meer. Wij geloven in een flexibele benadering van de onderwijstijd. Onze schooldagen duren van 08:30 tot 14:00 uur. Onderzoeken hebben aangetoond dat kinderen veel beter leren in kortere, intensievere schooldagen.12 De middagpauze is bij ons bijvoorbeeld maar een half uurtje. Alle kinderen eten op school en spelen kort buiten, waarna ze 's middags weer aan de slag kunnen. Voor ouders is het soms lastig vanuit hun werk om hun verlof op te nemen in de schoolvakanties. Het kan voor hen handig zijn als zij buiten de vastgestelde schoolvakanties om, verlof kunnen opnemen. Een Sterrenschool streeft er vanuit zijn visie dan ook naar om nagenoeg het hele jaar open te zijn en zij biedt ouders op papier de mogelijkheid om verlof op te nemen buiten de reguliere vakanties om. Sterrenschool De Schittering heeft met deze flexibele onderwijstijd geoefend in de schooljaren 18/19 en 19/20. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen heeft helaas geconstateerd dat het aanbieden van deze spaartijd momenteel nog onwettelijk is. We wachten daarom op de landelijke ontwikkelingen rondom de pilot Experimentele flexibele onderwijstijd en hopen dit in de toekomst weer aan te kunnen bieden.