INFORMATIE UNIT 2

INFORMATIE UNIT 2 


Algemeen: 
Het werken in unit 2 houdt in dat leerlingen leren werken binnen verschillende samenstellingen. Het ene moment zitten ze in de basisgroep met verschillende leeftijden, of in de niveaugroep met verschillende leeftijden en het andere moment zitten ze in de jaargroep met leeftijdsgenoten.  

Rekenen: 
De leerlingen zitten bij rekenen in een niveaugroep. We werken met Snappet, een digitale rekenmethode, waarbij leerlingen meteen feedback krijgen. Iedere week staat één doel centraal, waaraan de leerlingen op hun eigen niveau werken. Leerlingen kunnen ook thuis op Snappet werken, door in te loggen met hun eigen inlognaam en wachtwoord (http://leerling.snappet.org). Leerlingen leren op de Schittering om eerst hun rekenwerk uit te schrijven, voor ze het antwoord geven op Snappet. Ook kunt u als ouder via deze weg het rapport van Snappet bekijken.  

In unit 2 is veel aandacht voor de volgende onderdelen: 

 • getallenlijn  

 • optellen en aftrekken (groep 4: t/m 100, groep 5: t/m 10.000) 

 • klokkijken 

 • vermenigvuldigen (voor groep 4 krijgt u een berichtje via het ouderportaal welke tafel aan de beurt is) 

 • delen (groep 5) 

Technisch lezen: 
De leerlingen werken bij technisch lezen op hun eigen leesniveau. We gebruiken de methode Atlantis, waarbij veel aandacht besteed wordt aan vlot, vloeiend en met begrip lezen. Daarnaast wordt in unit 2 extra tijd besteed aan vrij lezen en voorlezen door de leerkracht. Thuis lezen blijft van groot belang, ook voor de woordenschat en het begrijpend lezen van uw zoon/dochter. 

Taal: 
De leerlingen zitten bij taal in de jaargroep. We gebruiken de methode Taal Actief, welke vier leerstofdomeinen onderscheidt:  

 • Woordenschat: leren van nieuwe woorden. Bij ieder thema krijgt uw zoon/dochter woordenschat mee naar huis om te oefenen voor de toets. 

 • Taal verkennen: verkennen van letters, klanken en leestekens, verkennen van woorden, verkennen van zinnen, verkennen van taalgebruik.  

 • Spreken en luisteren: aanleren van verschillende vaardigheden om zichzelf te presenteren en gericht te luisteren.   (expressieve, informatieve, instructieve, betogende en contactuele vaardigheden.) 

 • Schrijven: leren schrijven van verschillende soorten teksten, zoals gedichten, informatieve teksten of een verhaal. 

Taal kan ook opengezet worden op Snappet. 

Spelling: 
De leerlingen zitten bij spelling in de jaargroep. We gebruiken tevens de methode Taal Actief. In unit 2 staan de volgende regels centraal: 

 • Luisterstrategie: schrijf het woord op, zoals je het hoort 

 • Regelstrategie: naast de luisterstrategie, moet je een regel toepassen 

 • Weetstrategie: deze woorden moet je uit je hoofd leren 

Spelling kan ook opengezet worden op Snappet. Daarnaast kunnen leerlingen extra oefenen op www.spellingoefenen.nl  

Begrijpend lezen: 
De leerlingen zitten bij begrijpend lezen in de jaargroep. We gebruiken de methode Nieuwsbegrip via Snappet. De teksten zijn actueel en sluiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen. Bij begrijpend lezen is extra aandacht voor het leren begrijpen van een tekst met behulp van verschillende stapjes. In groep 5 wordt tevens de methode Blits aangeboden voor studievaardigheden. Hierbij leren leerlingen informatie uit een tekst te verwerken door middel van het interpreteren van modellen, grafieken, tabellen en hieruit conclusies trekken. 

Creatieve vakken: 
Tijdens de creatieve vakken werken de leerlingen in de basisgroep. Eén middag in de week staan de creatieve vakken centraal. De leerlingen komen tijdens deze momenten in contact met techniek, muziek, drama, handvaardigheid en tekenen. Tijdens deze vakken wordt extra aandacht besteed aan samenwerken.  


Bewegingsonderwijs: 
De bewegingslessen worden gegeven in de jaargroepen. Op woensdag krijgen de leerlingen les van vakdocent juf Jikke, op vrijdag krijgen de leerlingen les van vakdocent meneer Niek. Alle leerlingen in unit 2 hebben op woensdag en op vrijdag gymles. Alleen groep 4 gymt op woensdag binnen en vrijdag buiten, groep 4/5 en 5 gymmen altijd buiten.  de leerlingen binnen of buiten gymmen. Let op goede kleding, passend bij het weer. De Schitteringtrui is bij het buiten gymmen verplicht vanaf de herfstvakantie t/m de meivakantie. In verband met het gebruik van het grasveld en de buitengymzaal hebben alle leerlingen andere schoenen nodig dan zij in de klassen dragen. Bij het dragen van slippers/sandalen kunnen de leerlingen niet deelnemen aan de les (veiligheid). Voor leerlingen met lang haar is het voor de veiligheid belangrijk dat zij hun haar in een staart hebben. Sieraden (ook hangende oorbellen of ringetjes) moeten voor de gymles uit, dit ook in verband met de veiligheid. 
 

Sociaal Emotionele Ontwikkeling: 
Voor de sociaal emotionele ontwikkeling wordt de methode groepsdynamisch onderwijs gebruikt. De leerlingen komen in de basisgroep in de sociokring zitten. Gezamenlijk wordt een regel afgesproken waar de komende week extra op gelet gaat worden. Tijdens de volgende sociokring wordt deze regel geëvalueerd. Tijdens het buitenspelen wordt het driehoeksgesprek gevoerd, wanneer leerlingen onenigheid hebben. Binnen de gehele school staan de drie gouden regels centraal: 

 • Wij gaan correct met elkaar om 

 • Wij gaan prettig met elkaar 

 • Wij verbeteren de omgang 

Overige vakken: 
Overige vakken worden in de jaargroep gegeven. Hierbij kunt u denken aan verkeer, schrijven en wereld oriëntatie. In groep 5 starten de leerlingen met het project Jet en Jan. 

 

Huiswerk: 
In beide groepen krijgen de leerlingen aan het begin van ieder thema de themawoorden mee naar huis. Aan het eind van dit thema worden deze woorden getoetst. Het is van belang deze woorden geregeld door te nemen en te leren voorafgaand aan de toets.  

In groep 5 krijgen de leerlingen op maandag huiswerk mee voor rekenen. Dit huiswerk moet op vrijdag ingeleverd worden. 

 

Daarnaast blijft het van belang de basisvaardigheden te oefenen thuis. Hieronder ziet u wat we hiermee bedoelen: 

Verjaardagen: 
Verjaardagen worden in de basisgroep gevierd. Graag van te voren via het ouderportaal contact opnemen met de leerkracht op welk moment dit mogelijk is. Wij adviseren een kleinigheidje te trakteren en het liefst gezond. Traktaties gaan aan het eind van de dag mee naar huis. Zorg dus voor verpakte traktaties 

Gruit-dagen: 
Op dinsdag en donderdag zijn de welbekende gruit-dagen. Op deze dagen nemen de leerlingen groente of fruit en water mee tijdens de ochtendpauze. Verder willen we u vragen zo min mogelijk plastic mee te geven aan uw zoon/dochter. Alles wat in plastic zit (denk aan pakjes etc.) wordt met uw zoon/dochter mee naar huis gegeven.  

Persoonlijke leerreisgesprekken: 
Komend schooljaar staan vier persoonlijke leerreisgesprekken gepland. U krijgt een uitnodiging via het ouderportaal om u hiervoor in te schrijven. Tijdens deze gesprekken is uw zoon/dochter ook aanwezig. We kijken dan gezamenlijk naar de voortgang en stellen nieuwe doelen.  

 

Verdeling leerkrachten: 

 

Maandag 

Dinsdag 

Woensdag 

Donderdag 

Vrijdag 

Basisgroep 2.1 / Jaargroep 4 

Meneer Martijn 

Meneer Martijn 

Meneer Martijn 

Meneer Martijn 

Meneer Martijn 

Basisgroep 2.2 / Jaargroep 4-5 

Juf Inge 

Juf Inge 

Juf Inge 

Juf Marieke  

Juf Marieke 

Basisgroep 2.3 / Jaargroep 5 

Juf Yvonne 

Juf Yvonne 

Juf Yvonne 

Juf Milou 

Juf Milou 

 

Ouderportaal: 
Alle belangrijke informatie over de unit wordt via het ouderportaal verspreid. Dit kan via een nieuwsbericht of via een groepsbericht. De leerkrachten van de jaargroepen maken een aparte groep aan binnen het ouderportaal. De leerkrachten sturen hierin belangrijke informatie over de jaargroep. Mocht u hier vragen over hebben of hierop willen reageren, willen wij u vragen dit via een privé-bericht aan de leerkracht te doen.