INFORMATIE UNIT 2

INFORMATIE UNIT 2 


Algemeen: 
Het werken in unit 2 houdt in dat leerlingen leren werken binnen verschillende samenstellingen. Het ene moment zitten ze in de basisgroep met verschillende leeftijden, of in de niveaugroep met verschillende leeftijden en het andere moment zitten ze in de jaargroep met leeftijdsgenoten. Zo leren we van en met elkaar en leren we samenwerken binnen verschillende groepen.


Verdeling leerkrachten:

  Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
Basisgroep 2.1 / Jaargroep 4 Meneer Martijn Meneer Martijn Meneer Martijn Meneer Martijn Meneer Martijn
Basisgroep 2.2 / Jaargroep 4-5 Juf Inge Juf Inge Juf Inge Juf Marieke Juf Marieke
Basisgroep 2.3 / Jaargroep 5 Juf Yvonne Juf Yvonne Juf Yvonne Juf Milou Juf Milou
Ondersteuning     Juf Jasmijn Juf Jasmijn Juf Jasmijn

Unitcoördinator: Juf Marieke (iedere werkdag)

De leerkracht van de basisgroep/ jaargroep is voor u het eerste aanspreekpunt. Als u vragen heeft, schroom dan niet om een bericht te sturen via het ouderportaal. We proberen uw vraag zo snel mogelijk te beantwoorden, echter hangt dit wel samen met de werkdagen van de leerkrachten.  
Mocht het nodig zijn om bijvoorbeeld de unitcoördinator of intern begeleidster in te schakelen, dan bespreken we dit samen. Zo houden we de lijntjes zo kort mogelijk en zijn vele vragen snel beantwoord of problemen snel opgelost. 

Ouderportaal: Alle belangrijke informatie over de unit wordt via het ouderportaal verspreid. Dit kan via een nieuwsbericht of via een groepsbericht. De leerkrachten van de jaargroepen maken een aparte groep aan binnen het ouderportaal. De leerkrachten sturen hierin belangrijke informatie over de jaargroep. Mocht u hier vragen over hebben of hierop willen reageren, willen wij u vragen dit via een privé-bericht aan de leerkracht te doen.
Heeft u problemen met het inloggen/gebruiken van het ouderportaal? Neem dan contact op met juf Lizzy.


Persoonlijke leerreisgesprekken: Komend schooljaar staan drie persoonlijke leerreisgesprekken gepland. U krijgt een uitnodiging via het ouderportaal om u hiervoor in te schrijven. Tijdens deze gesprekken is uw zoon/dochter ook aanwezig. We kijken dan gezamenlijk naar de voortgang en stellen nieuwe doelen. In unit 2 voert u de persoonlijke leerreisgesprekken met de leerkrachten van de jaargroepen.

Huiswerk: In beide groepen krijgen de leerlingen aan het begin van ieder thema de themawoorden mee naar huis. Aan het eind van dit thema worden deze woorden getoetst. Het is van belang deze woorden geregeld door te nemen en te leren voorafgaand aan de toets. Dit kan ook via www.taaloefenen.nl.
In groep 5 krijgen de leerlingen op maandag huiswerk mee voor rekenen. Dit huiswerk moet op vrijdag ingeleverd worden. Ook krijgen de leerlingen in groep 5 één week voorafgaand aan een toets wereldoriëntatie hun leerblad mee naar huis. In groep 4 krijgen de leerlingen niet standaard huiswerk mee.

Daarnaast blijft het van belang de basisvaardigheden te oefenen thuis. Hieronder ziet u wat we hiermee bedoelen:
 • Iedere dag 15 minuten lezen. Voorlezen blijft ook in deze leeftijdscategorie belangrijk. Uw zoon/dochter kan gratis lid worden van de bibliotheek.
 • Rekenvaardigheden, zoals de getallen en de tafels (blijven) oefenen. Dit kan ook door leuke gezelschapsspelletjes te spelen (Take5, Regenwormen, Qwixx). Leuke spellen zijn te vinden via deze link: www.rondjerekenspel.nl/thuis .
 • Handige websites om extra te oefenen:
  - www.onlineklas.nl
  - www.redactiesommen.nl
- www.tafeldiploma.nl
- www.rekenen-oefenen.nl
- www.taaloefenen.nl
- www.spellingoefenen.nl
- www.oefenplein.nl
- www.leestrainer.nl


Verjaardagen: Verjaardagen worden in de basisgroep gevierd. Graag van tevoren via het ouderportaal contact opnemen met de leerkracht op welk moment dit mogelijk is. Wij adviseren een kleinigheidje te trakteren en het liefst gezond. Traktaties gaan aan het eind van de dag mee naar huis.

Gruit-dagen: Op dinsdag en donderdag zijn de welbekende gruit-dagen. Op deze dagen nemen de leerlingen groente of fruit en water mee tijdens de ochtendpauze. Verder willen we u vragen zo min mogelijk plastic mee te geven aan uw zoon/dochter. Alles wat in plastic zit (denk aan pakjes etc.) wordt met uw zoon/dochter mee naar huis gegeven.

Materialen van school: Op school wordt gebruik gemaakt van verschillende materialen, te denken valt hierbij aan een potlood, maar ook een laptop. In groep 4 ontvangen alle leerlingen een eigen vulpen, laptop en koptelefoon. Deze materialen zijn in bruikleen bij de leerlingen t/m groep 8.

Kalender: U heeft een bewaarkaart ontvangen met daarop belangrijke data. Op het ouderportaal staat de gehele agenda; deze wordt lopende het schooljaar aangevuld. 


Vakgebieden

Rekenen: De leerlingen zitten bij rekenen in een niveaugroep. We werken met Snappet, een digitale rekenmethode, waarbij leerlingen meteen feedback krijgen. Iedere week staat één doel centraal, waaraan de leerlingen op hun eigen niveau werken. We gaan flink aan de slag met automatiseren. Zo oefenen we om kennis of vaardigheden op te halen zonder lang na te hoeven denken.
Leerlingen kunnen ook thuis op Snappet werken, door in te loggen met hun eigen inlognaam en wachtwoord (http://leerling.snappet.org). In de eerste weken oefenen we goed met het inloggen, zodat leerlingen dit thuis ook kunnen. Leerlingen leren op de Schittering om eerst hun rekenwerk uit te schrijven, voor ze het antwoord geven op Snappet. Ook kunt u als ouder via deze weg het rapport van Snappet bekijken.

In unit 2 is veel aandacht voor de volgende onderdelen:
 • getallenlijn
 • optellen en aftrekken (groep 4: t/m 100, groep 5: t/m 10.000)
 • klokkijken
 • vermenigvuldigen (voor groep 4 krijgt u een berichtje via het ouderportaal welke tafel aan de beurt is)
 • delen (groep 5)

Technisch en begrijpend lezen: De leerlingen zitten bij technisch lezen in de jaargroep. We gebruiken de methode Atlantis, waarbij veel aandacht besteed wordt aan vlot, vloeiend en met begrip lezen. Daarnaast wordt in unit 2 extra tijd besteed aan vrij lezen en voorlezen door de leerkracht.
Voor begrijpend lezen gebruiken we ook afwisselend de methode Nieuwsbegrip via Snappet en het werkboekje van Junior Einstein. Bij Nieuwsbegrip zijn de teksten actueel en sluiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen. Bij begrijpend lezen is extra aandacht voor het leren begrijpen van een tekst met behulp van verschillende stapjes. Bij Junior Einstein worden kortere teksten aangeboden met verschillende vraagsoorten, gebaseerd op de vraagstelling bij de CITO-toetsen.

In groep 5 wordt tevens de methode Blits aangeboden voor studievaardigheden. Hierbij leren leerlingen informatie uit een tekst te verwerken door middel van het interpreteren van modellen, grafieken, tabellen en hieruit conclusies trekken.

Thuis lezen blijft van groot belang, ook voor de woordenschat en het begrijpend lezen van uw zoon/dochter.

Taal: De leerlingen zitten bij taal in de jaargroep. We gebruiken de methode Taal Actief, welke vier leerstofdomeinen onderscheidt:
 • Woordenschat: leren van nieuwe woorden. Bij ieder thema krijgt uw zoon/dochter woordenschat mee naar huis om te oefenen voor de toets.
 • Taal verkennen: verkennen van letters, klanken en leestekens, verkennen van woorden, verkennen van zinnen, verkennen van taalgebruik.
 • Spreken en luisteren: aanleren van verschillende vaardigheden om zichzelf te presenteren en gericht te luisteren.   (expressieve, informatieve, instructieve, betogende en contactuele vaardigheden.)
 • Schrijven: leren schrijven van verschillende soorten teksten, zoals gedichten, informatieve teksten of een verhaal.
Taal kan thuis geoefend worden op Snappet. Via www.taaloefenen.nl kunnen de woordenschatwoordjes extra geoefend worden.

Spelling: De leerlingen zitten bij spelling in de jaargroep. We gebruiken tevens de methode Taal Actief. In unit 2 staan de volgende regels centraal:
 • Luisterstrategie: schrijf het woord op, zoals je het hoort
 • Regelstrategie: naast de luisterstrategie, moet je een regel toepassen
 • Weetstrategie: deze woorden moet je uit je hoofd leren
Spelling kan thuis geoefend worden op Snappet. Daarnaast kunnen leerlingen extra oefenen op www.spellingoefenen.nl

Wereldoriëntatie: Voor wereldoriëntatie wordt gebruik gemaakt van de methode Blink, waar leerlingen vooral onderzoekend te werk gaan. In groep 4 maken de leerlingen kennis met de verschillende vakken door middel van één thema.

In groep 5 worden de vakken natuur&techniek, geschiedenis en aardrijkskunde apart gegeven. Iedere periode staat één vak centraal, waarna een toets volgt. De leerlingen van groep 5 krijgen hiervoor een leerblad mee naar huis. 
Verkeer wordt gegeven in beide jaargroepen via de methode Veilig Verkeer Nederland. 


Creatieve vakken: Tijdens de creatieve vakken werken de leerlingen in de basisgroep. Eén middag in de week staan de creatieve vakken centraal. De leerlingen komen tijdens deze momenten in contact met techniek, muziek, drama, handvaardigheid en/of tekenen. Tijdens deze vakken wordt extra aandacht besteed aan samenwerken.

Bewegingsonderwijs: De bewegingslessen worden gegeven in de jaargroepen. Op maandag krijgen de leerlingen les van vakdocent juf Jikke, op woensdag krijgen de leerlingen les van vakdocent meneer Niek.
Om de les zo hygiënisch en veilig mogelijk te houden vragen we uw aandacht voor de volgende afspraken: 
 • Dragen van passende gymschoenen zijn verplicht. Dit zijn andere schoenen dan de schoenen die in de klas gedragen worden (hygiëne). Sandalen en slippers zijn ongeschikt. 
 • Indien mogelijk; lange haren vast. 
 • Gymkleren elke keer mee naar huis om gewassen te worden. 
 • Geen sieraden, m.u.v. oorknopjes.  
 • Brillen mogen opblijven als een leerling dit prettig vindt. Alleen bij stoeispelen moet de bril af. 
 • Na de herfstvakantie is het dragen van de Schittering trui en lange broek verplicht t/m de meivakantie. 
 • De kinderen mogen een extra bidon met water meenemen tijdens de gym, vooral met de warme dagen. 

Sociaal Emotionele Ontwikkeling: Voor de sociaal emotionele ontwikkeling wordt de methode groepsdynamisch onderwijs gebruikt. Tijdens het buitenspelen wordt het driehoeksgesprek gevoerd, wanneer leerlingen onenigheid hebben. Binnen de gehele school staan de drie gouden regels centraal:
 • Wij gaan correct met elkaar om
 • Wij gaan prettig met elkaar
 • Wij verbeteren de omgang

Dit schooljaar wordt hierbij de methode Kwink toegevoegd, deze methode zorgt met een groepsbrede, preventieve aanpak voor een sociaal veilige groep. 

Juf Esther is op onze school de gedragsspecialist. Op verzoek van de leerkracht (in samenspraak met ouders) kan zij extra gesprekjes aangaan met leerlingen of een Rots en Water-cursus geven.

Ten slotte: We gebruiken een klusjesbord, waarbij we de kinderen medeverantwoordelijk maken voor het gebruik van het klaslokaal. De meeste klusjes duren 5-10 minuten, alleen het vegen kan soms iets langer duren. We hebben de kinderen gevraagd om het thuis door te geven als ze een taak hebben die iets langer duurt.