INFORMATIE UNIT 3

INFORMATIE UNIT 3 


Algemene Informatie

We werken in unit 3 binnen verschillende samenstellingen. Dit houdt in dat de kinderen het ene moment in een basisgroep zitten met verschillende leeftijdsgroepen en het andere moment in de jaargroep met leeftijdsgenoten. Ook werken we in niveaugroepen. Zo leren we van en met elkaar en leren we samenwerken binnen verschillende groepen. De kinderen hebben een rooster in hun laatje en weten na een paar dagen precies in welke klas ze moeten zijn.  

Verdeling leerkrachten/ basisgroep/ jaargroep 

Basisgroep 3.1 Juf Leonie  (ma-di-wo-do-vr)                                         jaargroep 6  
Basisgroep 3.2 Juf Wilma (ma) / Juf Dulcia (di-wo-do-vr)                    jaargroep 7  
Basisgroep 3.3 Meneer Maikel (ma-wo-do-vr) / juf Marieke (di)       jaargroep 8 

Extra leerkracht  Juf Wilma (di-wo) - Leerkrachtondersteuner Juf Rachel (wo-do-vr) 

De leerkracht van de basisgroep is voor u het eerste aanspreekpunt. Als u vragen heeft, schroom dan niet om een berichtje te sturen via het Ouderportaal.  

Ook de kinderen kunnen ons een berichtje sturen na schooltijd. Ze kunnen hiervoor Teams gebruiken. Om het overzichtelijk te houden willen we aan u vragen om alleen het ouderportaal te gebruiken.

- Heeft u een vraag of zijn er onduidelijkheden -> Ouderportaal 
- Heeft uw zoon/ dochter een vraag (bijv. over huiswerk) -> Teams 

We proberen de vragen zo snel mogelijk te beantwoorden.  

Vakgebieden 

Rekenen 
De leerlingen werken tijdens rekenen in een niveaugroep. We werken met Snappet, een digitale rekenmethode, waarbij leerlingen direct feedback krijgen. Iedere week staat er één doel centraal. We gaan we flink aan de slag met automatiseren. Zo oefenen we om kennis of vaardigheden op te halen zonder lang na te hoeven denken. Aan Snappet kan ook thuis gewerkt worden (http://leerling.snappet.org). De inloggegevens staan in de agenda van uw zoon/ dochter. U kunt thuis ook het rapport van Snappet bekijken. 

Technisch en begrijpend lezen  
De leerlingen werken op hun eigen leesniveau. We gebruiken een nieuwe methode, Atlantis. Tijdens de lessen werken we aan technisch en begrijpend lezen. Ook Snappet wordt wekelijks ingezet om aan begrijpend lezen te werken. Daarnaast werken we aan studievaardigheden (methode Blits); interpreteren van modellen, grafieken, tabellen etc. 

Thuis lezen blijft altijd van groot belang, ook voor de woordenschat en het begrijpend lezen van uw zoon/dochter. Daarnaast is voorlezen erg leuk, belangrijk en een gezellig moment samen! 

Taal 
De leerlingen zitten tijdens taal in hun jaargroep. We gebruiken de methode Taal Actief, waar we aan vier domeinen werken: 

- Woordenschat: leren van nieuwe woorden. Iedere leerling schrijft de themawoorden over in hun woordenschatschrift. De kinderen mogen dit schrift wekelijks en met name voor een toets mee naar huis nemen om te oefenen.   
- Taal verkennen: hier komen allerlei onderdelen aan bod. Voorbeelden zijn: 
    - Woordbenoemen: zelfstandig naamwoord, bijvoeglijk naamwoord, lidwoord 
    - Ontleden: persoonsvorm, onderwerp, lijdend voorwerp 
    - Leestekens  
    - Spreken en luisteren: aanleren van verschillende vaardigheden om zichzelf te presenteren en gericht te luisteren.   
    - Schrijven: leren schrijven van verschillende soorten teksten, zoals gedichten, informatieve teksten of een verhaal.  

Ook thuis kan geoefend worden via Snappet.  

Spelling 
De leerlingen zitten tijdens spelling in hun jaargroep. We gebruiken de methode Taal Actief, waar we werken aan de volgende regels: 

 • Luisterwoorden: schrijf het woord op zoals je het hoort 

 • Regelwoorden: naast de luisterstrategie, moet je een regel toepassen 

 • Weetstrategie: deze woorden moet je uit je hoofd leren 

 • Vanaf midden groep 6 komen de werkwoorden aan bod; hier gaat het voornamelijk om regels toepassen 

Een tip om extra te oefenen voor woordspelling: Gebruik de website www.spellingoefenen.nl. Ook kan er thuis geoefend worden via Snappet.   

Engels                                                                                                                                                              
Aan de hand van de methode 'The Team' wordt vanaf groep 6 Engels gegeven. We gaan aan de slag met spreken, lezen, luisteren en schrijven. Groep 8 heeft naast deze wekelijkse les ook regelmatig een toets van verschillende woordlijsten. Tijdens de toetsen wordt de schrijfvaardigheid getoetst, dus de leerlingen moeten de woorden goed schrijven. Een tip om Engels te leren: gebruik de website www.wrts.nl.  

Wereldoriëntatie 
Voor wereldoriëntatie wordt gebruik gemaakt van de methode Blink, waar leerlingen vooral onderzoekend te werk gaan. Ieder vak wordt gegeven door één leerkracht aan alle groepen binnen unit 3: 

Aardrijkskunde: juf Leonie Natuur: juf Dulcia - juf Wilma Geschiedenis: meneer Maikel   

Verkeer
In alle groepen in unit 3 wordt verkeer gegeven via de methode "Klaar…over". Groep 7 gaan we voorbereiden op het verkeersexamen (maart-april 2022). 

Creatieve vakken 
Eén middag in de week staan de creatieve vakken centraal. De leerlingen komen zo in contact met techniek, muziek, drama/ dans. handvaardigheid en tekenen. Ieder vak (dit wisselt na een aantal weken) wordt gegeven door één leerkracht aan alle groepen binnen unit 3.  

Bewegingsonderwijs 
De bewegingslessen worden gegeven door juf Jikke en meneer Niek. Juf Jikke is al vele jaren onze vakdocent en meneer Niek gaat dit schooljaar de gymopleiding afronden. De lessen bewegingsonderwijs zijn het gehele schooljaar buiten. Om de les zo hygiënisch en veilig mogelijk te houden vragen we uw aandacht voor de volgende afspraken: 

 • Dragen van passende gymschoenen zijn verplicht. Dit zijn andere schoenen dan de schoenen die in de klas gedragen worden (hygiëne). Sandalen en slippers zijn ongeschikt. 

 • Indien mogelijk; lange haren vast. 

 • Gymkleren elke keer mee naar huis om gewassen te worden. 

 • Geen sieraden, m.u.v. oorknopjes.  

 • Brillen mogen opblijven als een leerling dit prettig vindt. Alleen bij stoeispelen moet de bril af. 

 • In de winter/ herfstperiode is het dragen van de Schittering trui en lange broek verplicht. 

 • De kinderen mogen een extra bidon met water meenemen tijdens de gym, vooral met de warme dagen. 

Heel unit 3 heeft op woensdag en vrijdag bewegingsonderwijs.  

Sociaal Emotionele Ontwikkeling  
Voor de sociaal emotionele ontwikkeling wordt de methode GroepsDynamischOnderwijs (GDO) gebruikt.  

Eén keer per week zitten we met de basisgroep in de sociokring. Gezamenlijk wordt een regel afgesproken waar de komende week extra op gelet gaat worden. Tijdens de volgende sociokring wordt deze regel geëvalueerd. Tijdens het buitenspelen wordt het driehoeksgesprek gevoerd, wanneer leerlingen onenigheid hebben. Binnen de gehele school staan de drie gouden regels centraal:  

 • Wij gaan correct met elkaar om  

 • Wij gaan prettig met elkaar om  

 • Ik verbeter de omgang  

Agendagebruik 
Leerlingen moeten leren hun huiswerk en informatie goed te noteren en te plannen. Daarom zijn een agenda en een huiswerkmap noodzakelijk.  In de klas komen we regelmatig terug op het agendagebruik. We willen u vragen om er thuis ook aandacht aan te besteden door regelmatig te vragen wat er in de agenda staat en daar samen een planning voor te maken. We proberen iedere vrijdag een bericht op het ouderportaal te plaatsen met het huiswerk voor de week erop, zodat u hier ook zicht op heeft. We willen wel vragen om de verantwoordelijkheid hiervoor bij de kinderen te laten.  

Huiswerk 
De leerlingen krijgen huiswerk: 

 • wekelijks taal en/ of rekenen:  zie schema op de volgende bladzijde. 

 • wereldoriëntatie en topografie:  aardrijkskunde, natuur, geschiedenis) de leerlingen hebben de  

leerbladen voor het gehele schooljaar meegekregen.  

Op het moment dat de toets gepland wordt, komt deze minimaal een week eerder in de agenda te staan.  

Ook de planning van de topografietoetsen hebben de kinderen al gekregen. Topografie oefenen ze online via http://start.blink.nl (werkt het beste met Google Chrome). De inloggegevens staan in de agenda van uw zoon/ dochter. Iedere keer moeten ze drie levels halen voor een toets. In het pakketje zitten eventueel ook leerbladen.  

Het is dus de bedoeling dat de leerbladen goed bewaard worden. Op deze manier kan iedere leerling op zijn/ haar eigen moment starten met het leren voor een toets.  

In onderstaand schema vindt u de huiswerkmomenten per jaargroep: 
 

jaargroep  ma   di      wo      do      vr 
 6     topo          taal
 7     topo     rekenen        taal
 8     topo     rekenen        taalDaarnaast kan het voorkomen dat uw zoon/ dochter werk mee naar huis krijgt i.v.m. afwezigheid. Dit om ervoor te zorgen dat de opgelopen achterstand niet te groot wordt. Dit kan schriftelijk meegegeven worden of via Snappet of Teams. 

Verjaardagen 
De verjaardagen worden in de basisgroepen gevierd. Graag van te voren contact opnemen met de leerkracht op welk moment dit kan. Wij adviseren het liefst gezond. 

Gruit-dagen 
Op dinsdag en donderdag zijn de bekende gruit-dagen. Op deze dagen nemen de leerlingen tijdens de ochtendpauze groente/ fruit en water mee.  

Vanaf dit schooljaar worden de lege pakjes en verpakkingen mee naar huis gegeven. Wellicht is het handig om drinken in een beker mee te geven. 

Mobiele telefoons 
In principe laten we mobiele telefoons thuis. Wanneer een leerling toch een telefoon bij zich heeft, dan moet de telefoon ingeleverd worden bij de leerkracht. Aan het einde van de dag kan deze weer meegenomen worden. School is niet verantwoordelijk voor mobiele telefoons van leerlingen die beschadigd raken. Tevens is het absoluut niet de bedoeling dat de kinderen zomaar foto's of video's maken zonder toestemming (AVG).  

Het kan wel voorkomen dat we aan de leerlingen vragen om hun telefoon juist wél mee te nemen. Er worden steeds meer lessen ontwikkeld waarbij een telefoon handig kan zijn, denk bijvoorbeeld aan het werken met een VR-bril. U bepaalt dan uiteraard of uw zoon/ dochter de telefoon mee mag nemen. 

Kalender 
U heeft een bewaarkaart ontvangen met daarop belangrijke data. Op het ouderportaal staat de gehele agenda; deze wordt lopende het schooljaar aangevuld. 

Ouderportaal 
Het ouderportaal wordt intensief gebruikt binnen unit 3. Alle belangrijke informatie delen we via het ouderportaal.  Hierbij kunt u ook denken aan het sturen van berichten/ stellen van vragen/ mededelingen/ inschrijven persoonlijke leerreisgesprekken. We willen u vragen om de notificaties aan te zetten, zodat u goed op de hoogte blijft.  

Heeft u problemen met het inloggen/gebruiken van het ouderportaal? Neem dan contact op met juf Lizzy van de administratie.