Algemene informatie

Schooltijden
Alle units van maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 14:00 uur. Iedereen blijft over dus het is belangrijk dat de kinderen alle dagen een gezond lunchpakket van huis meebrengen.

Vieringen schooljaar 23/24:
Opening van de kinderboekenweek:                          4 oktober 2023
Sinterklaasviering:                                                          5 december 2023
Kerstviering:                                                                   21 december van 16:00 tot 19:00 uur
Voorleesontbijt:                                                             24 januari 2024
Carnavalsviering:                                                             9 februari 2024
Schoolfotograaf:                                                            21 februari 2024
Paasviering:                                                                    29 maart 2024
Koningsspelen:                                                              19 april 2024
Schoolreis:                                                                      13 juni 2024
Avond4daagse:                                                               18 t/m 21 juni 2024
Zomerfeest:                                                                     28 juni 2024

Vakanties schooljaar 23/24:
1ste schooldag                                                                 28 augustus 2023
Herfstvakantie                                                                16 t/m 20 oktober 2023
Kerstvakantie                                                                  25 december t/m 5 januari 2024
Carnavalsvakantie                                                          12 t/m 16 februari 2024
2de Paasdag                                                                       1 april 2024
Meivakantie                                                                     22 april t/m 3 mei 2024
Hemelvaartsdag + brugdag                                            9 en 10 mei 2024
2de Pinksterdag                                                              20 mei 2024

Studiedagen schooljaar 23/24:
24 november 2023                                                         27 februari 2024
20 maart 2024                                                                 14 juni 2024

Studiemiddagen vanaf 12:00 uur:
22 december 2023                                                           5 juli 2024


Ziekmeldingen
Als uw kind door ziekte of andere omstandigheden niet of niet op tijd op school kan komen, wilt u dit dan zelf tijdig doorgeven. Graag ontvangen wij van u als ouder een persoonlijk bericht hierover, liever geen berichten via broer, zus of een vriendje. Bij voorkeur via het ouderportaal. Onder het kopje absentie & verlof kunt u de absentiemelding invoeren. Zodra u de melding verzonden heeft komt er een zandlopertje te staan, wanneer wij het gezien hebben, krijgt u een groen vinkje te zien.  Wij controleren de absentie-meldingen voor 9 uur. 
Als uw kind na het weekend nog ziek is, ontvangen wij graag op maandag weer een nieuwe absentiemelding van u.

Leerplicht en verlof
In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is er echter een uitzondering op deze regel mogelijk. Als er een bijzondere reden is waarom u vindt dat uw kind niet naar school kan, moet u zich aan de regels voor zo'n uitzondering houden. De uitzonderingen en de daarbij behorende regels staan in deze folder beschreven.

U kunt uw aanvraag voor bijzonder verlof 6 weken voorafgaand, via het Ouderportaal indienen onder het kopje absenties & verlof. U kiest voor verlof. Als u uw aanvraag verzonden heeft, komt er een zandloper te staan. Zodra wij de verlofaanvraag goedgekeurd hebben ziet u een groen vinkje. 

Gruit-dagen
Op dinsdag en donderdag zijn de welbekende gruit-dagen. Op deze dagen nemen de leerlingen groente of fruit en water mee tijdens de ochtendpauze

Trakteren
Jarig zijn is voor de kinderen een groot feest. Op school trakteren maakt daar deel van uit, maar is niet noodzakelijk. Als er getrakteerd wordt, dan stellen we het erg op prijs als u niet op snoep trakteert. Er zijn genoeg andere mogelijkheden, b.v. fruit, een stukje kaas enz.  Wij hopen ook dat ouders in deze bescheiden blijven en er voor zorgen dat een traktatie niet overdadig wordt.
Niet onvermeld willen we laten, dat er kinderen zijn die vanwege hun gezondheid of geloofsovertuiging bepaalde dingen niet mogen eten. Het is prettig voor die kinderen als daar rekening mee gehouden wordt als er getrakteerd wordt. Vraag hiernaar bij de leerkracht.

Gym
De Schittering heeft beweging en gezondheid hoog in het vaandel staan. We stimuleren de kinderen zich te bewegen. We scheppen situaties in een vertrouwde en veilige omgeving, waardoor kinderen zicht krijgen in de ruimtelijke oriëntatie. Onze speel-en gymzaal leent zich hier uitstekend voor.

Daarnaast hebben we sinds 2019 de eerste buitengymzaal van Nederland! Vanaf groep 5 gymmen onze leerlingen het hele schooljaar buiten. Dit vakgebied beoogt de ontwikkeling van de grove motoriek te bevorderen. De groepen 1 en 2 krijgen elke dag bewegingsonderwijs. Deze groepen spelen elke dag buiten, mits het weer dit toestaat. Er zijn materialen aanwezig die uitnodigen tot bewegen. Rijdend materiaal, klein spelmateriaal en een zandbak. Bij slecht weer wordt uitgeweken naar de speelzaal. Om het belang van bewegingsonderwijs te benadrukken, hebben alle groepen (1 tot en met 8) één les bewegingsonderwijs van een vakdocent. De tweede les wordt verzorgd door de leerkracht zelf.

Onze school doet mee aan het project De Sportieve School. Deze methode levert ondersteuning aan de leerkracht. Daarnaast maken we gebruik van een andere methode Basisdocument Bewegingsonderwijs: deze bestaat uit gym-, spel- en vrije lessen.