Algemene informatie

Schooltijden:
Alle units van maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 14:00 uur. Iedereen blijft over dus het is belangrijk dat de kinderen alle dagen een gezond lunchpakket van huis meebrengen.

Vakantierooster 2020-2021:
  • Studiedagen: 18-09-2020, 07-10-2020, 13-11-2020, 04-01-2021, 09-03-2021, 24-06-2021
  • Herfstvakantie: 17-10-2020/25-10-2020 
  • Kerstvakantie: 18-12-2020 Vrije dag (i.v.m. lange kerstviering op donderdag 17-12-2020), 19-12-2020/03-01-2021 
  • Carnavalsvakantie: 12-02-2021 Start carnavalsvakantie om 12:00 uur, 13-02-2021/21-02-2021 
  • 2de Paasdag: 05-04-2021
  • Meivakantie: 24-04-2021/09-05-2021 
  • Brugdag & Bevrijdingsdag: 4 en 5 mei 2021
  • Brugdag & Hemelvaart: 13-05-2021/14-05-2021
  • 2de Pinksterdag: 24-05-2021
  • Zomervakantie: 24-07-2021/04-09-2021 Zomervakantie

Ziekmeldingen
Als uw kind door ziekte of andere omstandigheden niet of niet op tijd op school kan komen, wilt u dit dan zelf tijdig doorgeven. Graag ontvangen wij van u als ouder een persoonlijk bericht hierover, liever geen berichten via broer, zus of een vriendje. Bij voorkeur via het ouderportaal. Onder het kopje absentie & verlof kunt u de absentiemelding invoeren. Zodra u de melding verzonden heeft komt er een zandlopertje te staan, wanneer wij het gezien hebben, krijgt u een groen vinkje te zien.  Wij controleren de absentie-meldingen voor 9 uur. 
Als uw kind na het weekend nog ziek is, ontvangen wij graag op maandag weer een nieuwe absentiemelding van u.

Leerplicht en verlof
In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is echter een uitzondering op deze regel mogelijk. Als er een bijzondere reden is waarom u vindt dat uw kind niet naar school kan, moet u zich aan de regels voor zo'n uitzondering houden. De uitzonderingen en de daarbij behorende regels staan in deze folder beschreven.

U kunt uw aanvraag voor bijzonder verlof via het Ouderportaal indienen onder het kopje absenties & verlof. U kiest voor verlof. Als u uw aanvraag verzonden heeft, komt er een zandloper te staan. Zodra wij de verlofaanvraag goedgekeurd hebben ziet u een groen vinkje. 

Gruit-dagen: 
Op dinsdag en donderdag zijn de welbekende gruit-dagen. Op deze dagen nemen de leerlingen groente of fruit en water mee tijdens de ochtendpauze

Trakteren
Jarig zijn is voor de kinderen een groot feest. Op school trakteren maakt daar deel van uit, maar is niet noodzakelijk. Als er getrakteerd wordt, dan stellen we het erg op prijs als u niet op snoep trakteert. Er zijn genoeg andere mogelijkheden, b.v. fruit, een stukje kaas enz.  Wij hopen ook dat ouders in deze bescheiden blijven en er voor zorgen dat een traktatie niet overdadig wordt.

Niet onvermeld willen we laten, dat er kinderen zijn die vanwege hun gezondheid of geloofsovertuiging bepaalde dingen niet mogen eten. Het is prettig voor die kinderen als daar rekening mee gehouden wordt als er getrakteerd wordt. Vraag hiernaar bij de leerkracht.

Gym
De Schittering heeft beweging en gezondheid hoog in het vaandel staan. We stimuleren de kinderen zich te bewegen. We scheppen situaties in een vertrouwde en veilige omgeving, waardoor kinderen zicht krijgen in de ruimtelijke oriëntatie. Onze speel-en gymzaal leent zich hier uitstekend voor.

Daarnaast hebben we sinds 2019 de eerste buitengymzaal van Nederland! Vanaf groep 5 gymmen onze leerlingen het hele schooljaar buiten. Dit vakgebied beoogt de ontwikkeling van de grove motoriek te bevorderen. De groepen 1 en 2 krijgen elke dag bewegingsonderwijs. Deze groepen spelen elke dag buiten, mits het weer dit toestaat. Er zijn materialen aanwezig die uitnodigen tot bewegen. Rijdend materiaal, klein spelmateriaal en een zandbak. Bij slecht weer wordt uitgeweken naar de speelzaal. Om het belang van bewegingsonderwijs te benadrukken, hebben alle groepen (1 tot en met 8) één les bewegingsonderwijs van een vakdocent. De tweede les wordt verzorgd door de leerkracht zelf.

Onze school doet mee aan het project De Sportieve School. Deze methode levert ondersteuning aan de leerkracht. Daarnaast maken we gebruik van een andere methode Basisdocument Bewegingsonderwijs: deze bestaat uit gym-, spel- en vrije lessen.

Ouderbijdrage
Gelukkig hebben we op onze school een club met gemotiveerde ouders die voor alle kinderen op school een aantal activiteiten organiseren die onder schooltijd plaats vinden maar buiten ons onderwijsprogramma staan. De Kerst-, Sinterklaas-, Paas en Suikerfeestviering vallen hier onder andere onder. Ook organiseren zij de schoolreis ieder schooljaar. De kosten van deze vieringen, de schoolreis, het sinterklaascadeautje en alle traktaties worden bekostigd door de vrijwillige ouderbijdrage van €30,= per kind, per schooljaar. Indien het voor u financieel niet mogelijk is om de ouderbijdrage te betalen dan kunt met ons secretariaat contact opnemen zodat we kunnen kijken of het via Stichting Leergelden zodat de Oudervereniging toch hun budget behouden om deze activiteiten te blijven organiseren voor al onze kinderen.